Energieffektivisering- hur arbetar vi och dokumenterar en fastighet

Vårt sätt att arbeta med energieffektivisering innebär att vi intar ett holistiskt/helhetstänkande då vi utför energieffektiviseringsuppdrag för våra uppdragsgivare. Detta förutsätter att vi får kontroll av ett projekt från ”Ax till Limpa”.

Varje energieffektiviseringsprojekt startar alltid upp med att vi i de tidiga systemstudiefaserna gör en djupgående inventering där vi alltid säkerställer behovsstyrda krav både i närtid som framtid för eventuella planerade förändringar i ett fastighetskomplex.

Alla installationer oavsett det gäller luftbehandlings-, värme- kyl-, belysnings-, elkraftssystem eller byggnadsdelar som i någon form förbrukar energi synas dessa system mycket noggrant dvs. vi vänder på alla stenar som är av betydelse sett ur ett energianvändarperspektiv.

Inventeringsarbetet är helt baserat på en systematik som är genomgående digitaliserad.

Finns det misstanke om att byggnadsskalet i befintliga fastighetskomplex har köldbryggor eller att befintlig installationsutrustning har begränsad prestanda genom stora förluster som kan vara av mekanisk natur, använder vi oss av termografering för att dokumentera dessa brister, som exempelvis lagerskador på elmotorer. Denna termograferingsmetodik kan även användas för att dokumentera elkraftanläggningar för att identifiera överbelastningar eller snedfördelningar av de elektriska faserna.

Vi kan i även samband med inventeringsarbetet dokumentera temperatur, relativ fuktighet samt CO2-loggar för att i specifika fall dokumentera och fånga dynamiska problem på plats för inneklimat i befintliga utrymmen.

Vi erbjuder även att, inom ett uppsatt tidsperspektiv, gå tillbaka till genomförda energieffektiviseringsprojekt för att följa upp energianvändandet med analys av förändrade parametervärden över tid och därmed återigen minimera energianvändandet.
Sammantaget, för att säkerställa att uppställda mål för energieffektivisering innehålles, intar vi en projektledarroll tillsammans med våra uppdragsgivare genom att punkt R AB är med i hela processen från början till dess att en anläggning är överlämnad i samband med en prestandatestning och därefter slutbesiktning.

Vi erbjuder även våra kunder att efter genomförd energieffektiviseringsprojekt, att driftsätta en genomförd energieffektivisering för att inom en rimlig tidsrymd utbilda kundens driftpersonal för att ta över och föra över kunskap och därmed långsiktigt själva hantera driften i sitt egna fastighetskomplex.