Energieffektivisering

De absolut mest högpresterande systemlösningarna med minsta möjliga energianvändning och därmed lägsta emissionsutsläpp…
Läs mer

Styr och övervakning

Inom styr- och övervakning arbetar vi med den senaste tekniken oavsett vad behovet är för…
Läs mer

Om oss

punkt R AB har en företagskultur som är utmanande och utvecklande för de personer som
engageras i de projekt som punkt R AB genererar.

Vi strävar efter att vara en långsiktig partner till våra kunder, där vi finns med från allra första idén till skapad affärsnytta.
Vi skapar kundnytta genom att vara proaktiva lyssnare. Både befintliga och nya kunder ska associera punkt R AB till kvalitet, trygghet, affärsnytta och kontinuitet.

punkt R har avtal med starka samarbetspartners för att täcka in alla intressanta kompetenser
långsiktigt som t.ex. teknikprojektering, termografi, arkitektur, belysningsvisualisering mm.

Våra tjänster

  • Energiutredningar för att hitta de effektivaste systemlösningarna för minimal energianvändning genom inventeringar och energianalyser med tillhörande ekonomisk utvärdering i form av avancerade LCC-analyser.
  • Projektering, konfigurering, utveckling och implementering av nya effektiva systemlösningar för både installationer och styr- och övervakningssystem.
  • Projektledning under ombyggnadsfasen.
  • Uppföljning, support och driftövervakning genom att erbjuda tjänster som innebär att anläggningar behåller sin låga energianvändning över tid.
  • Utbildning av kundens driftpersonal för att på sikt ta över kontrollen av sin egen anläggning.

Energieffektivisering

De absolut mest högpresterande systemlösningarna med minsta möjliga energianvändning och därmed lägsta emissionsutsläpp

punkt R AB arbetar med de mest effektiva lösningarna för energieffektivisering inom områdena energi, kyl, elkraft-, och belysningssystem. Vidare arbetar vi aktivt med styr och övervakningssystem med tillhörande SCADA-system för fortlöpande optimering av driften i de fastigheter som vi arbetar med för att över tid vidmakthålla den lägsta möjliga totala energianvändningen.
Energianvändningen för ett luftbehandlingssystem, oavsett det avser värme eller kyla, skall i princip kunna minimeras till att uppnå ”en-nära-noll-energianvändning” genom ett aktivt val av systemlösningar med den högsta prestandan med minsta möjliga CO2-påverkan på miljön där vi alltid utvärderar detta med avancerade LCC- och LCA-analyser.

Vad gäller LCC-analyser användes dessa som ett operativt verktyg oavsett det gäller utvärdering av lönsamhet för systemlösningar eller upphandling av entreprenörer etc.

Allt för att kunna garantera minsta möjliga energianvändning i både nya fastigheter och fastigheter som står inför att genomgå en genomgripande energieffektivisering.

Vi arbetar helst med avancerade och komplicerade fastighetskomplex.

Styr och övervakning

Inom styr- och övervakning arbetar vi med den senaste tekniken oavsett vad behovet är för en enkel eller komplicerad fastighet.
I mer komplicerade anläggningar, förutsatt att detta inte är implementerat sedan tidigare, ser vi till att leverans sker av ett SCADA-system som är händelsestyrt för att över tid kunna optimera en anläggning. Detta för att implementera dessa system så att den nya låga energianvändningen fortvarigt hålls låg enligt utlovad prestanda.

Finns ett etablerat SCADA-system ser vi till att revidera detta så att det blir lätt att arbeta med. Vidare att systemet kan fortvarigt hålla kontroll på all anläggningsstatus som är relevant för att vidmakthålla en fortvarigt låg energianvändning samt att ha kontroll över det förebyggande underhållet. Alternativet till detta kan vara driftsavbrott vilket kan menligt påverka driftverksamheter i lokalerna med tillhörande kostnader.

Vi ser alltid till att alla energiförbrukande installationer har en energimätning installerad för att över tid kunna följa upp respektive installations energiförbrukningsprofil och/eller när man gör förändringar i driftsförutsättningar kunna följa upp resultatet.
Genomgående arbetar vi med industriella applikationer som kan integreras med tidigare styr- och SCADA-system oavsett varumärke eller leverantör.

Artiklar & Föredrag

Dricksvatten kapar kyltoppar

Ur Energi & Miljö nr 8 augusti 2013 Ett äldreboende i Stockholm återvinner värme ur frånluften och får både värme och kyla. Spetskylan sköts med vanligt kranvatten.
Läs artikel

Badmästaren

Ur Energi & Miljö nr 3 mars 2011 Den viktigaste punkten ur installationsteknisk synvinkel att tänka på att är att badhusventilation är processventilation – inte vanlig ventilation.
Läs artikel

Finns det ett kylbehov – tillsätt bara vatten!

Ur Energi & Miljö nr 3 mars 2014 I sverige saknar fastighetsägare, konsulter och entreprenörer traditionellt djupare kunskaper om indirekt, evaporativ kylteknik.
Läs artikel

Energieffektivisering med en helhetssyn på verksamheten i våra simhallar

Föredrag av Gillis R. Wikander på Idrottsmässan, Svenska Mässan i Göteborg, 18 november 2014
Läs artikel

Referensprojekt

Karolinska Universitetssjukhuset

Utredning avseende för-/systemstudie för installation av nya luftbehandlingsaggregat på tak med indirekt evaporativ kyla inom samma systemlösning för Karolinska sjukhuset, Huddinge, byggnad K2 och byggnad R2
Läs förstudie

Karolinska Universitetssjukhuset

Utredning om införande av indirekt evaporativ kyla inom fastigheter med tappkallvatten som köldmedium. Ett alternativ/komplement till konventionell kyla med fjärrkyla eller mekanisk kyla.
Referens PDF
Bilagor